Mission Happy Walk Operation XIV

@โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 11 – 13 ก.พ. 2565 Complete!!!

ณ เมืองหมอพร พวกเราได้มอบความรักความห่วงใย แด่ชาวชุมพรและพื้นที่ใกล้เคียง ได้ร่วมคืนคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ที่ขาดหายจากความเจ็บป่วย กลับคืนให้ตนและครอบครัว สังคมรอบข้าง

ขอขอบคุณทุกชีวิตของชาวโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และชาวมูลนิธิศัลย์ฯสร้างข้อ ต่อชีวิต ที่ร่วมผนึกกำลังเป็นหนึ่ง เพื่อผ่าตัดดูแลรักษาผู้ป่วยข้อเข่าข้อสะโพกเสื่อมระยะสุดท้าย จำนวน 34 ผุ้ป่วย 56 ข้อเทียม ในเวลา 1 วัน
นับเป็นอีกครั้งของความสำเร็จ ความปีติในหัวใจ ที่เราได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งให้ 34 ชีวิต ได้กลับมามีชีวิตที่ปกติ ช่วยเหลือดูแลตนเองได้ดังเดิม

ครั้งนี้ มีผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนและมีความผิดรูป ผิดแนว ผิดตำแหน่งเป็นจำนวนมาก ต้องการการวางแผนอย่างดี ความพิถีพิถัน ความละเอียด รอบคอบ ความชำนาญ การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดและการทำงานเป็นทีมเข้ามาประกอบร่วมกันเพื่อให้ผลการผ่าตัดรักษาได้ผลดีเลิศและปลอดภัยสูงสุด

-ท่ามกลางความยากของโรคที่ผู้ป่วยเป็นมาก
-ท่ามกลางการขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์เวชภัณท์จำนวนมาก
-ท่ามกลางการขาดแคลนทุนทรัพย์ที่ผู้ป่วยต้องจ่ายค่ารักษาเป็นจำนวนมาก
-ท่ามกลางขีดจำกัดของโรงพยาบาล …
-ท่ามกลางสถานการณ์โควิดที่แพร่ระบาดมากขึ้นอีก

พวกเราผนึกรวมพลัง วางแผนคัดกรองป้องกันโควิดทั้งทีมมูลนิธิศัลย์ฯสร้างข้อและผู้ป่วยและญาติ
ตระเตรียมอุปกรณ์เพื่อเข้าใช้ในการผ่าตัดอย่างมากมหาศาล(มากกว่า 300 ชุดเครื่องมือ) ต้องใช้เวลาในการทำให้ปราศจากเชื้อล่วงหน้าถึง 3 วันและต้องทำการปราศจากเชื้อเครื่องมือหมุนเวียนตลอดทั้งวันคืน 24 ชั่วโมง ในวันที่ผ่าตัดด้วย

การวางแผนการเชื่อมต่อเมื่อต้องเคลื่นย้ายผู้ป่วย จำนวนมาก ทั้งจากหอผู้ป่วยมาห้องผ่าตัดและเคลื่อนย้ายส่งกลับอย่างต่อเนื่อง การจัดวางเรียงลำดับผู้ป่วย การจัดเตรียมทีมผ่าตัดทั้งศัลยแพทย์ พยาบาล วิสัญญี ต้องวางแผนล่วงหน้าและพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ระหว่างการผ่าตัดในทุก ๆ นาทีที่เปลี่ยนแปลงไป
การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อสังเกตอาการที่หออภิบาลจำนวนมากเช่นนี้ ต้องเตรียมพยาบาลและทีมนักกายภาพบำบัดให้มากพอ เพื่อการรองรับผู้ป่วยให้ฟื้นตัวที่รวดเร็วและปลอดภัย

ทุก ๆ ความยาก ยังมีความหวังที่เป็นไปได้ และทุกๆความหวังที่เป็นไปได้ หากเราลงมือทำอย่างมีการตระเตรียมอย่างดี จักสามารถเปลี่ยนความหวังเล็ก ๆ นั้นเป็นความสำเร็จ

และพวกเราทำได้สำเร็จ แม้ท่ามกลางขีดจำกัดมากมาย
?????

ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ ความสำเร็จในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมด้วยความปลอดภัย และมีผู้ป่วยรับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อที่มากที่สุด ก็ได้ถูกบันทึกไว้ในหน้าของประวัติศาสตร์แห่งแผ่นดินสยามนี้

บันทึกไว้ที่… เมืองหมอพร
โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 11-13 กุมภาพันธ์ 2565 แห่งนี้

?????