มูลนิธิศัลย์ฯสร้างข้อต่อชีวิต ขอแสดงความยินดี กับ ศ.นพ.กีรติ เจริญชลวานิช ประธานมูลนิธิฯ ในโอกาสที่ได้รับรางวัล แพทย์ดีเด่น
ของแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯประจำปี 2562 โดยจะเข้าพิธีรับมอบรางวัลในวันที่ 25 มกราคม 2563
ณ ห้องประชุมสยามมกุฏราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

news

นอกจากค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล สิ่งที่ทุกคนในครอบครัวต้องจ่าย คือเวลาและโอกาสในชีวิต

จุดเริ่มต้นของ มูลนิธิศัลย์ฯสร้างข้อต่อชีวิต