มูลนิธิศัลย์ฯสร้างข้อต่อชีวิต ขอแสดงความยินดี กับ ศ.นพ.กีรติ เจริญชลวานิช ประธานมูลนิธิฯ ในโอกาสที่ได้รับรางวัล แพทย์ดีเด่น
ของแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯประจำปี 2562 โดยจะเข้าพิธีรับมอบรางวัลในวันที่ 25 มกราคม 2563https://www.outlookindia.com/outlook-spotlight/matched-betting-uk-review-how-to-make-money-online-don-t-sign-up-until-you-read-this-news-301146
ณ ห้องประชุมสยามมกุฏราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

news

นอกจากค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล สิ่งที่ทุกคนในครอบครัวต้องจ่าย คือเวลาและโอกาสในชีวิต

จุดเริ่มต้นของ มูลนิธิศัลย์ฯสร้างข้อต่อชีวิต