มูลนิธิศัลย์ฯสร้างข้อต่อชีวิต

NEW JOINT FOR LIFE FOUNDATION

เกิดจากการรวมตัวของทีมศัลยแพทย์กระดูกและข้อ, วิสัญญี, พยาบาล, นักกายภาพบำบัด
ร่วมใจกันออกเดินทางไปผ่าตัดเปลี่ยนข้อให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลห่างไกล และยังมี
กิจกรรมเสริมคือ บริจาคให้เด็กนักเรียนด้อยโอกาสในพื้นที่นั้นๆ โดยเริ่มต้นตั้งแต่ปี 2557
และได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็น มูลนิธิศัลย์ฯสร้างข้อต่อชีวิต ปี 2559

วัตถุประสงค์

  • เพื่อส่งเสริมการจัดสวัสดิการให้แก่สังคม บุคคลหรือกลุ่มบุคคลซึ่งอยู่ในภาวะยากลำบาก
    หรือต้องได้รับความช่วยเหลือ เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้

 

  • เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนช่วยเหลือกิจการด้านสาธารณกุศลกับองค์การอื่น ๆ

 

  • เพื่อส่งเสริมกิจการด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน

 

  • กระทำกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการมูลนิธิให้ความเห็นชอบ

ผู้ร่วมก่อตั้ง