news

นอกจากค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล สิ่งที่ทุกคนในครอบครัวต้องจ่าย คือเวลาและโอกาสในชีวิต

จุดเริ่มต้นของ มูลนิธิศัลย์ฯสร้างข้อต่อชีวิต